Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Místo plnění
  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  5. Cena a placení
  6. Dodací lhůta
  7. Dopravní podmínky, poštovné
  8. Záruka, servis, reklamace, odstoupení od smlouvy
  9. Závěrečná ustanovení
  10. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu 

 

Základní údaje

K & K stavoinvesta, s.r.o.

Brněnská 1213/61

57101 Moravská Třebová


IČO: 46966218

DIČ: CZ46966218

Bankovní spojení: 2400377834/2010, Fio banka, a.s.

Tel.: +420 734 80 60 28

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy K & K stavoinvesta, s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

c) Fotografie uvedené u produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se mírně lišit od skutečného zboží.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách K & K stavoinvesta, s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. K & K stavoinvesta, s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Před dokončením objednávky prosíme o pečlivou kontrolu fakturačních údajů. Po dokončení objednávky a zahájení jejího zpracování již není možné fakturační údaje dodatečně změnit.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

e) Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

f) Informace pro zákazníky platící platební kartou: Z důvodu nového nařízení Evropské unie (Směrnice PSD2) bude po datu 30.09.2021 platební brána odesílat doplňující informace o zákazníkovi, který chce platební bránu využít. V souladu se směrnicí GDPR budou předávány třetí straně (společnosti Global Payments Europe, s.r.o.) následující údaje:

Jméno

E-mailová adresa (Email address)

Telefonní číslo / číslo mobilního telefonu

Fakturační adresa

Dodací adresa

 

Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

A. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.

B. Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů

Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách K & K stavoinvesta, s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

 

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“.

Od 1.3.2016 nabízíme možnost platby platební kartou na prodejně/odběrném místě.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů.

Objednávky složené ze skladových položek a zároveň položek s delší dobou naskladnění bude zboží odesláno jako komplet. Skladové zboží může být odesláno přednostně, avšak za předpokladu úhrady dvojího poplatku za přepravu.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Každoročně s blížícím se koncem roku a vánočními svátky se prodlužuje doba doručení, již od 48. kalendářního týdne naši dopravci negarantují dodání zboží do druhého dne od expedice.

Poslední expedice roku 2023 se uskuteční ve středu 20.12.2023 (bohužel nemůžeme zaručit dodání zboží do Štědrého dne). Mezi svátky budeme přijímat objednávky, avšak jejich zpracování proběhne až v novém roce. První expedicí v roce 2024 bude pondělí 2.1.2024.

Kvůli probíhajícím inventurám u některých výrobců může dojít k mírnému zpoždění expedice u značek: ROTH, SAPHO, POLYSAN, GELCO, AQUALINE, BRUCKNER a SLEZÁK RAV.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Cena přepravy je uvedena přímo u výrobků, jedná se o cenu zaslání zboží po České republice. Pokud si přejete zaslat zboží do zahraničí, doporučujeme nejprve zaslat poptávku na e-mail info@koupelnovevybaveni.cz s uvedením přesné adresy dodání, obratem Vám odešleme cenovou nabídku na přepravu. V případě, že zboží objednáte na našem e-shopu a doručení bude mimo Českou republiku, budete kontaktováni referentem, který Vás bude informovat o ceně doručení do Vámi zvolené destinace.

Doprava zdarma platí pouze pro zaslání zboží po České republice. Při objednání zboží, u kterého je uvedena doprava zdarma, nebude doprava účtována pouze u tohoto výrobku. Dopravné dalších položek objednávky bude účtováno. Ceny přeprav jednotlivých výrobků se nesčítají, účtována je pouze nejvyšší cena přepravy.

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen při předání zkontrolovat stav zboží a obalů. Je nezbytně nutné před řidičem zkontrolovat obsah zásilky (zda-li není poškozen). Případné nedostatky ihned zapište do přepravního listu!

Pokud řidič neumožní kontrolu rozbalené zásilky, zapište do přepravního listu poznámku PŘEVZATO S VÝHRADOU - NEPOSKYTNUTA MOŽNOST PROHLÉDNUTÍ OBSAHU

Na pozdější reklamace mechanického poškození nebude brán zřetel!

Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku. Záruční list zpravidla není třeba a je nutná pouze faktura za zboží.

Pro osobní vyzvednutí je zboží uloženo na odběrném místě po dobu 14-ti dnů. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté objednávky stornovány.

V případě záměrného a bezdůvodného nepřevzetí zboží kupujícím (bez zjevného poškození obalu), může prodávající požadovat uhradit částku za vzniklé náklady spojené s dopravou a balením zboží. Výše škody bude vypočítána dle skutečných nákladů spojených s balením a odesláním nepřevzaté zásilky.

 

Podrobnosti k DOPRAVĚ A PLATBÁM 

 

8. Záruka, servis, reklamace, odstoupení od smlouvy

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.

Reklamace:

1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a kupujícím ujednána doba delší. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu nebo dnem prodeje konečnému uživateli.

2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), textilních a umělých materiálů nebo lakovaných ploch. Vadou nejsou rozdíly rozměru u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruka se nevztahuje na věci použité.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

4. Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a to vyplněním reklamačního protokolu na stránkách prodejce. Formulář je poté automaticky odeslán na e-mailovou adresu: reklamace@koupelnovevybaveni.cz. Reklamace musí obsahovat: variabilní symbol nabývací faktury, katalogové označení reklamovaného výrobku, množství tohoto výrobku, popis závady a návrh vyřízení reklamace.

 

Odkaz na REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
 

Konečné posouzení, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, činí s ohledem na odbornost v daném odvětví prodávající. Po zaevidování reklamace bude zákazník kontaktován pracovníkem servisního oddělení a bude mu sdělen postup řešení reklamace.

 

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6. Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží jen tehdy,

a) pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího nebo

b) pokud montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

7. Pokud kupující u zboží, které vyžaduje odbornou instalaci, tuto podmínku nesplní, nebude následná reklamace uznána. Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

8. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci co nejdříve. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Odstoupení od smlouvy kupujícího:

1. Kupující-spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě pod odkazem „Práva spotřebitele“ seznámil s veškerými údaji, které mu je prodávající na základě občanského zákoníku povinen sdělit (zejména s údaji dle § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku).

 

Odkaz na formulář VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

 

2. Prodávající v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje kupujícího-spotřebitele, že má v souladu s § 1829 násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží na adresu: Brněnská 1213/61, 571 01 Moravská Třebová. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít.

Zboží musí být neporušené a nepoškozené (včetně nepoškozeného původního obalu) tak, jak jej kupující obdržel. Kupující je povinen zboží v původním obalu zaslat prodávajícímu v dalším vhodném obalu k přepravě tak, aby při přepravě nedošlo k poškození zboží ani původního obalu. K zásilce musí být přiložen průvodní dopis a daňový doklad, který obdržel kupující společně se zbožím. Dále zde musí být uvedeno bankovní spojení (číslo účtu a bankovní ústav), kam lze kupujícímu vrátit zaplacené finanční částky. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacené finanční částky (částka na faktuře, tj. kupní cena, přepravné a balné). Náklady na vrácení zboží nese kupující. Přijaté peněžní prostředky je prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu spotřebitel prokáže vrácení zboží. Zaplacené finanční částky se kupujícímu vrací převodem na jeho bankovní účet, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

Zboží je neprodleně po převzetí překontrolováno, zda-li je zboží kompletní a nepoškozené. Prodávající si vyhrazuje právo na ponížení vracené částky, pokud je zboží z nějakého důvodu poškozeno, či je snížena jeho kvalita a to ve výší přímo úměrnou poškození zboží.

3. Právo na odstoupení od smlouvy se kromě zboží, u nichž je odstoupení vyloučeno příslušnými právními předpisy, nevztahuje také na zboží, přizpůsobené konkrétním požadavkům kupujícího, zboží označené jako atypické zboží“ nebo "zboží na zakázku" neboť toto zboží je ve své podstatě zbožím upraveným podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu ve smyslu § 1837 občanského zákoníku. Možnost vrácení také nevzniká při objednání náhradních dílů, obkladů a nebo dlažby. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

10. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@koupelnovevybaveni.cz.

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Slevy a novinky už vám neuniknou
Odeslat
©2024 Všechna práva vyhrazena
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení